CONDICIONS GENERALS

Inici / CONDICIONS GENERALS

CONDICIONS D’ÚS
Li recomanem que llegeixi detingudament les presents Condicions d’Ús per participar, com a usuari, d’una forma responsable i garantint que es compleixen totes les condicions exposades a continuació.
Per la naturalesa del Lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició d’USUARI que vostè mateix obtindrà en registrar-se i s’atorgarà mitjançant nom i contrasenya.

Per tant, la citada condició d’USUARI suposa l’adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada al moment en què s’accedeixi al Lloc web. Mª CANDELA PALAU QUERALT es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment, les presents Condicions Generals del lloc web.
Per això, es recomana a l’Usuari llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.

Registre d’usuari
Tota la persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’obrar pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que se sol·liciten en l’apartat “Autenticació -creu el seu compte”.

En registrar-se com a Usuari, vostè es compromet a respectar totes les condicions exposades, i si no està d’acord amb alguna d’elles, no ha d’inscriure’s com a usuari en aquesta web. Per tant, l’acceptació d’aquestes condicions suposa l’acceptació per l’usuari de totes elles expressa i íntegrament.
L’usuari amb l’emplenament de les seves dades declara que tots els facilitats són certs, actualitzats i corresponen a la seva persona.

Una vegada completat el procediment l’usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, el detall de transaccions, els descomptes existents que li són aplicables, així com les seves dades de caràcter personal. A qualsevol moment l’USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenient, així com donar de baixa el compte.

Per poder autenticar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya que serà triat pel propi usuari i que li permetrà accedir a un àrea personal.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. Per això, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers en permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d’ella.

En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata a la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a Mª CANDELA PALAU QUERALT , perquè procedeixi a la seva modificació.

Procediment de compra

Realització de comanda i pagament:

Per poder realitzar una compra en aquest lloc web és necessari gaudir de la condició d’usuari, seguint el procediment detallat a l’apartat anterior sota la rúbrica “registro usuari”; podent validar-se com a usuari des de l’inici del procediment de compra o en finalitzar el procediment per validar-ho.

Els preus publicats són vàlids excepte en cas d’error tipogràfic. Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats pel lloc web poden variar. Davant aquest fet se li informarà al client abans d’acceptar qualsevol comanda.

El preu del producte és el que està en vigor al moment de l’acceptació de la comanda. Els preus indicats a la nostra Web inclouen IVA o altres taxes o impostos.

Una vegada seleccionat el producte que es vol adquirir, est podrà ser abonat mitjançant el sistema PayPal, targeta de crèdit o transferència de pagament.

– Si el procediment de pagament es realitzarà a través de PayPal es remetrà a la plataforma d’aquest mitjà de pagament, sent necessari accedir com a usuari al seu propi compte i confirma el pagament, segons les instruccions de la pròpia plataforma, qui informarà i abonarà a Mª CANDELA PALAU QUERALT el correcte pagament o incidència produïda en la mateixa.

-Si desitja realitzar el pagament amb targeta bancària, el lloc web li redirigirà a una plataforma de pagament, que funciona mitjançant les màximes mesures de seguretat disponible; i qui serà el que validi el correcte pagament, comunicant-ho a Mª CANDELA PALAU QUERALT

-En el supòsit que es desitgi realitzar el pagament mitjançant transferència de pagament, una vegada realitzada s’haurà de comunicar enviant el comprovant de la mateixa a la següent adreça info@pataterialaurie.com . Una vegada verificat la seva correcta recepció en el compte indicat de Mª CANDELA PALAU QUERALT , s’entendrà que el pagament s’ha realitzat.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, Mª CANDELA PALAU QUERALT emetrà el corresponent comprovant de compra a l’adreça de correu electrònic facilitada pel client / usuari. En cap cas, Mª CANDELA PALAU QUERALT emetrà el comprovant per un altre mitjà diferent al correu electrònic, sent necessari posar-se en contacte amb aquest departament d’atenció al client si en el termini de 48 hores no ha rebut comunicació alguna per la nostra banda.
Lliurament del producte

L’usuari, en el procediment de compra, designarà una adreça on desitja que sigui remès la comanda realitzada. Est serà remès per una empresa de missatgeria, havent d’abonar les despeses que corresponguin per a l’enviament del producte i que s’especifiquen en el procediment de compra, i que serà acceptat per l’usuari en finalitzar la compra i abonar aquesta. Les despeses d’enviament a la península a 7,50 €, a excepció que la seva destinació siguin les Illes Balears l’import de les quals serà de 13 €; per a destinataris situats fora del territori espanyol contactar amb info@pataterialaurie.com.

El lliurament s’entendrà realitzada quan la comanda sigui lliurada al domicili indicat per l’Usuari, amb independència que la persona que ho reculli sigui o no el propi destinatari.

Desistiment:

D’acord amb l’article 102 del Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, excepte les excepcions previstes en l’article 103 del mateix cos legal, el consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108 de la norma esmentada.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, ho fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer responsabilitat de Mª CANDELA PALAU QUERALT , CIF: 39647147T. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmesos a terceres persones.

En el cas que aquesta Web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d’un perfil dels seus usuaris i analitzar els servei i/o productes amb major interes, pugui utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L’USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, l’empresa no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns serveis que Mª CANDELA PALAU QUERALT ofereix a través d’aquest website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en l’EL 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant el compliment del formulari, les seves dades personals quedessin incorporats i seran tractats en els fitxers de Mª CANDELA PALAU QUERALT amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores de la Web.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ BISBE SITJÓ Nº 2 1r 2ª, 43800 VALLS (TARRAGONA ), o bé, enviar un correu electrònic a eduard@patatespalau.com

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Mª CANDELA PALAU QUERALT . Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Mª CANDELA PALAU QUERALT , són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Mª CANDELA PALAU QUERALT , per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Mª CANDELA PAL

Uso de cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí